سیستم دلفین الماسی
دلفین ها حیوانات شفابخش و نگهدارنده ی نور بر روی کره زمین هستند. آنها موجوداتی فوق العاده تکامل یافته هستند که در وحدت و یگانگی زندگی می کنند. هدف آنها مشابه به فرشتگان است. آنها اینجا هستند تا ما را یاری سازند و از ما مراقبت کنند و راهنمایی ما برای یاد آوری رسیدن به تمامیت و تکامل باشند. عشق آنها به انسان، عشقی عمیق است. همانند فرشتگان ، دلفین ها بر زمان و مکان محدودیت های فیزیکی برتری دارند، آنها برای شفا بخشی و اهدای هدایایشان الزاما نباید حضور فیزیکی داشته باشند حال بیشتری از همیشه، انشان آماده ی دریافت هدیه های بزرگ و ژرف دلفین است.

دلفین دوست و عضوی از خانواده ی ما است
ارتعاش دلفین الماسی: ارتعاشات دلفی الماسی، ارتعاشاتی زیبا و شفا دهنده از انرژی دلفین است، این ارتعاش مشتق شده از ارتعاش شده از لذت، جریان عشق، جریان وفور ، فراوانی و گشایش قلب است
فواید ارتعاشات دلفین الماسی:
عشق ورزی و خود باوری بیشتر و بهتر
شفا در تمام ابعاد انسانی(فیزیکی، احساسی، ذهنی و روحی)
آرامش عمیق
هماهنگ کننده ی ارتباطات و روابط
افزایش اتصال با طبیعت
آزادی بیشتر و ترس کمتر در زندگی


لینک دانلود جزوه ارتعاش دلفین الماسی (دایمُند دُلفین ویبریشن)